سردارشهادت مبارک باد

  • 16 دی 1398
سردارشهادت مبارک باد

سردارشهادت مبارک باد

گرگ ها خوب بدانند

در این ایل غریب گر پدر مرد

تفنگ پدری هنوز هست

گرچه مردان قبیله همگی کشته شده اند

توی گهواره چوبی پسری هنوز هست