روز پدر

  • 28 اسفند 1397
روز پدر

روز پدر

پدرم به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد                     سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد

لبی که زمزمه درد میکند شب و روز                        به یمن روزی تو پر نوشخند خواهد شد

روزپدر برهمه پدران قهرمان مبارک باد